Panasonic SC-PT350W manual

Panasonic SC-PT350W
(1)
  • Número de páginas: 48
  • Tipo de archivo: PDF
RQTX0059-B

SC-PT350W

2 ALL
3
5
2

 !% 

DVD 

)H
#
ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà çà
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå è èçïîëçâàòå òàçè ñèñòåìà,
óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè
Âúçìîæíî å èëþñòðàöèèòå òóê äà ñå ðàçëè÷àâàò îò
àêòóàëíèÿ âèä íà âàøàòà ñèñòåìà.
'#'
DVD ïëåéúðúò íà òàçè ñèñòåìà ìîæå äà ðàáîòè ñàìî ñ
DVD äèñêîâå ñ ðåãèîíàëåí íîìåð 2 èëè "ALL" (âñè÷êè).
ñòð.
ñòð.
Áåçæè÷íà âðúçêà ñúñ ñúðàóíä îçâó÷èòåëíèòå òåëà
Áåçæè÷íà ñèñòåìàUSB âðúçêà çà MP3 ïëåéúðè
9
35
Panasonic SC-PT350W

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic SC-PT350W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Panasonic SC-PT350W propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de Panasonic SC-PT350W aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Sistemas de home cinema y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic SC-PT350W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

Panasonic SC-PT350W especificaciones

General
Marca Panasonic
Modelo SC-PT350W
Producto Sistema de home cinema
Idioma Inglés
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre Panasonic SC-PT350W.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí