Siemens VSZ2NC101 manual

Siemens VSZ2NC101
8.2 · 1
PDF manual
 · 50 páginas
Español
manualSiemens VSZ2NC101

VLHPHQVKRPHFRPZHOFRPH

5HJLVWHU\RXUSURGXFWRQOLQH
GH *HEUDXFKVDQOHLWXQJHQ ,QVWUXFWLRQPDQXDOIU 0RGHG·HPSORLQO *HEUXLNVDDQZLM]LQJGD %UXJVDQYLVQLQJQR %UXNVDQYLVQLQJVY %UXNVDQYLVQLQJÀ .l\WW|RKMHHV ,QVWUXFFLRQHVGHXVRSW ,QVWUXo}HVGHVHUYLoRHO ƝƱƴưƬƲƾǃƽƫƿƴƾWU .XOODQ×PN×ODYX]XSO ,QVWUXNFMDREVãXJLKX +DV]QiODWLXWDVtWiVEJ ǮȅǻȂǻȈȃȚȂǻȎȊȉȍȋȀǼǻUR ,QVWUXFŘLXQLGHXWLOL]DUH
DU

VS Z2...

%6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUDH
0QFKHQ*(50$1<
5HSDUDWXUDXIWUDJXQG%HUDWXQJEHL6W|UXQJHQ
' 
$ 
&+ 
'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUÀQGHQ6LHLP
EHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
ZZZVLHPHQVKRPHFRP

+HUJHVWHOOWYRQ%6++DXVJHUlWH*PE+XQWHU0DUNHQOL]HQ]GHU6LHPHQV$*
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
)DEULTXpSDU%6++DXVJHUlWH*PE+WLWXODLUHGHVGURLWVG·XWLOLVDWLRQGHODPDUTXH6LHPHQV$*
*HIDEULFHHUGGRRU%6++DXVJHUlWH*PE+RQGHUKDQGHOVPHUNOLFHQWLHYDQ6LHPHQV$*
3URGXFHUHWDI%6++DXVJHUlWH*PE+PHGYDUHPUNHOLFHQVIUD6LHPHQV$*
3URGXVHUWDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU6LHPHQV$*VYDUHPHUNHOLVHQV
7LOOYHUNDVDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHUYDUXPlUNHVOLFHQVIUnQ6LHPHQV$*
9DOPLVWDQXW%6++DXVJHUlWH*PE+6LHPHQV$*QP\|QWlPlOOlWDYDUDPHUNLQNl\WW|OXYDOOD
)DEULFDGRSRU%6++DXVJHUlWH*PE+EDMROLFHQFLDGHPDUFDGH6LHPHQV$*
)DEULFDGRSHOD%6++DXVJHUlWH*PE+VREOLFHQoDGHPDUFDFRPHUFLDOGD6LHPHQV$*
ƘƮǀƮƿƷƲǁƩƳƲǀƮƶƮLjǀƴƺ%6++DXVJHUlWH*PE+ƹƲƩƱƲƶƮƲƹƼƽƶƷƼljƿƫƹƮǀƼƾǀƴƾ6LHPHQV$*
%6+(Y$OHWOHUL6DQD\LYH7LFDUHW$ûWDUDI×QGDQ6LHPHQV$*QLQ7LFDUL0DUND/LVDQV×LOHUHWLOPLüWLU
:\SURGXNRZDQRSU]H]%6++DXVJHUlWH*PE+QDZDUXQNDFKOLFHQFMLQDNRU]\VWDQLH]H]QDNX
WRZDURZHJR6LHPHQV$*
*\iUWyD%6++DXVJHUlWH*PE+D6LHPHQV$*YpGMHJ\KDV]QiODWLHQJHGpO\HDODSMiQ
ǪȋȉȃȂǽȀǿȀȈȉȉȍ%6++DXVJHUlWH*PE+ȊȉȆȃȑȀȈȂȈǻ6LHPHQV$*
3URGXVGH%6++DXVJHUlWH*PE+VXEOLFHQŘć6LHPHQV$*
꜍ꝜꝵꝅꝘ˟ꜳꝭ꜠ꜧ꜐ꝗꝝꜝꝬ˻©%6++DXVJHUlWH*PE+ꜯ꜐˝˫˝ꝫ꜊꜍ꝄꝧꝝꜙꝝꝘꝫꝠꝧꝠ꜇ꝑꝘ˟ꝛꜬꝴ˟ª꜍ꜽꜬ˟ꝧ꜊ꝃꝭꝡꜵ꜑Ꝙ˟ꝛ꜐
6LHPHQV$*ꜩꝡꝝꝭꜬ꜍Ꝭ˩꜇ꜙ꜑Ꝙ˟
8001027899
ϱέΎϴΘΧ΍ϲϠϴϤϜΗϖΤϠϣ
*
de * Optionales Zubehören * Optional accessoriesfr * Accessoires en optionnl * Optionele toebehorenda * Ekstra tilbehørno * Valgfritt tilbehørsv * Extratillbehörfi * Lisävarusteetpt * Acessórios opcionaises * Accesorio opcionalel * Εναλλακτικά εξαρτήματαtr * İsteğe bağlı aksesuarlarpl * Wyposażenie opcjonalnehu * Opcionális tartozékokbg * Опционални аксесоариro * Приладдя (опціонально)
ar
*
*
*
*
*
1
7
s

Ver el manual de Siemens VSZ2NC101 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Aspiradoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Siemens VSZ2NC101 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Siemens y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Siemens proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Siemens
VSZ2NC101 | VSZ2NC101
Aspiradora
4242003707821
Español, Portugués, Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Siemens VSZ2NC101 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados